Cách hạch toán hàng bán bị trả lại - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại. Khi hàng bán bị lỗi, kém chất lượng, khách hàng có nhu cầu đổi trả lại thì kế toán bên bán và bên mua ghi nhận như thế nào? 

cach-hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai

Hình ảnh: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thì tài khoản “hàng bán bị trả lại”  đều là Tài khoản 5212 => Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

==> Cách hạch toán hàng bán bị trả lại:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a) Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

– Ghi nhận Doanh thu:
Nợ 111, 112, 131
Có 511
Có 33311

– Ghi nhận Giá vốn:
Nợ 632
Có 156

b) Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

– Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:cách hạch toán hàng bán trả lại
Nợ TK 156
Có TK 632

– Ghi giảm Doanh thu:
Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)
Nợ TK 33311 – (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

– Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)
Có các TK 111, 112. . .

-> Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

a) Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

– Ghi tăng hàng hóa, Tài sản …
Nợ 156, 152, 153, 211 …
Nợ 1331 (nếu có)
Có 111, 112, 331

b) Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

– Ghi giảm giá trị hàng hóa:
Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Bài viết: “Cách hạch toán hàng bán bị trả lại”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận