Cách ghi biên lai thu tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách ghi biên lai thu tiền

Cách ghi biên lai thu tiền  – Khi doanh nghiệp hay cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của nộp cần phải có biên lai thu tiền để làm căn cứ lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ. Đồng thời nộp nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. Sau đây, Học kế toán thuế HCM đưa ra mẫu biên lai thu tiền theo như quy định tại Thông tư 200 cụ thể như sau.

bien-lai-thu-tien

Cách viết biên lai thu tiền theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị của đơn vị thu tiên và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong một quyển.

Ghi rõ họ tên, đại chỉ của người nộp tiền: khoa hoc lap bao cao tai chinh cap toc

Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là đồng hoặc USD.
Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên để người sử dụng séc.

Bài viết: Cách ghi biên lai thu tiền

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận