Cách lập sổ Nhật ký chi tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập sổ Nhật ký chi tiền

Cách lập sổ Nhật ký chi tiền – Sổ Nhật ký chi tiền là một loại sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Sau đây là hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133 và Thông tư 200.

1. Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133

so-nhat-ky-chi-tien

2. Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 200

so-nhat-ky-chi-tien-thong-tu-200

3. Hướng dẫn lập Sổ nhật ký chi tiền

Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
Mẫu chứng từ:
Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ
Cột B, C: Ghi rõ số hiệu và ngày, tháng lập các chứng từ làm căn cứ để ghi sổ
Cột D: Diễn giải, ghi ngắn gọn nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của chứng từ kế toán
Cột 1: Ghi rõ số tiền chi ra ở bên Có của các tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, …
Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi rõ số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng với các tài khoản tiền
Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Bài viết: Cách lập sổ Nhật ký chi tiền

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận