Câu hỏi về quản lý thuế và đại lý thuế

Câu hỏi về quản lý thuế và đại lý thuế

Câu hỏi về quản lý thuế và đại lý thuế. Dựa vào vấn đề chung về quản lý thuế. Báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Luật Quản lý thuế của Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận định: Luật Quản lý thuế đã có những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý thuế theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, thống nhất chính sách quản lý thu thuế; tạo sự đồng bộ, nâng cao tính rõ ràng, minh bạch; tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của Nhà nước, xã hội trong công tác quản lý thuế; tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế, tự giác nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN…Giúp các bạn “Học lý thuyết thuế áp dụng vào thực hành” thì Trung tâm gia sư kế toán trươngr chia sẻ đến các bạn học một số câu hỏi về câu hỏi trắc nghiệm quản lý thuế và đại lý thuế như sau:

trắc nghiệm thuế

Câu 1. Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế có phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định hay không?
a.Không phải nộp hồ sơ khai thuế
b.Phải nộp hồ sơ khai thuế
c.Phải nộp hồ sơ khai thuế trừ tổ chức chi trả thuế TNCN không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế.

Câu 2: Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì có phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh không?
a. Phải nộp hồ sơ khai thuế
b.Không phải nộp hồ sơ khai thuế
Câu 3: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cả năm chậm nhất là :
a.Ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài
chính.
b. Ngày thứ chín mươi của năm tiếp theo hoặc năm tài chính.
Đáp án: a.
Câu 4. Thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế :
a. Không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế;
Không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
b Không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng,
c. Không quá 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế năm, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế;
d. Không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
Đáp án: a
Câu 5. : Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế
a.Không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT
b. Bị tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT tương ứng với số tiền thuế thay đổi .
Đáp án: a
Câu 6 :Trường hợp tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định nộp tại các địa phương lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc :
a.Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.
b. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa chi phí sản xuất kinh doanh của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng chi phí sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

Câu 7: Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng áp dụng trường hợp nào?
a.Khai tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng.
b.Khai tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Câu 8. Việc kê khai thuế GTGT đối với người nộp thuế là đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý bán bảo hiểm :
a. Kê khai thuế GTGT trên doanh thu hoa hồng được hưởng
b. Không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng

Câu 9: Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được kê khai thuế TNDN tạm tính :
a. Được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính cho từng quý tùy theo lỗ lãi phát mẫu 01A/TNDN ( theo chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế) hoặc 01B/TNDN (theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề
b. Chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN.

Câu 10: Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản tại :
a. Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
b.Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

Câu 11: Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử lý như thế nào?

a. Bị xử phạt chậm nộp thuế theo mức 0,05% và 0,07% nếu chậm nộp từ 90 ngày trở lên cho mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
b. Bị xử phạt chậm nộp thuế theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp và 10% trên số thuế thiếu
c. Bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu
Câu 12. Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo trình tự nào sau đây?
a. (1) tiền thuế nợ; (2) tiền thuế truy thu; (3) Tiền chậm nộp (4) tiền thuế phát sinh; (5) tiền phạt.
b. (1) tiền thuế truy thu; (2) tiền thuế nợ; (3) tiền phạt; (4) tiền thuế phát sinh; (5) Tiền chậm nộp
c. (1) tiền phạt; (2) Tiền chậm nộp; (3) tiền thuế nợ; (4) tiền thuế truy thu (5) tiền thuế phát sinh;
Câu 13: Anh/ chị hãy nêu tên các nhóm hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế ?
Câu 14: Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế là:
a. 2 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện, đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
b. 3 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện, đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
c. 5 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện, đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
Câu 15 . Thời hiệu xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế là:
a. 3 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và được lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
b. 2 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và được lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
c. 5 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày hành vi vi phạm được phát hiện và được lập biên bản (trừ trường hợp không phải lập biên bản).
Câu 16: Mức xử phạt tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp( Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định) là :
0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
b. 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp, từ ngày thứ 90 trở đi 0,07%
c. 0,1 % số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
Câu 17 . Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc khai sai nhưng không thuộc các trường hợp khai man, trốn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì xử lý như thế nào?

a. Nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn.
b. Nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn đồng thời bị phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.

Câu 18 . Thời gian gia hạn nộp thuế đối với : Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế. ;Người nộp thuế thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách nhà nước các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh đối với diện tích đất được giao nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất là:
a. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế..
b Thời gian gia hạn nộp thuế tương ứng với số tiền NSNN còn nợ DN hoặc tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh đối với diện tích đất được giao nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất
Câu: 19 Thời gian hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau là bao nhiêu ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NNT?
a.15 ngày
b. 30 ngày
c. 6 ngày
Câu 20: Thời gian hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trước kiểm tra trước hoàn thuế sau là bao nhiêu ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NNT?
a.60 ngày
b.30 ngay
c. 40 ngày
Câu 21: Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. với thời gian là:

a.Thời gian gia hạn: không quá 30 ngày với hồ sơ khai thuế tháng, thuế năm, thuế tạm tính, thuế theo từng lần phát sinh; 60 ngày với hồ sơ khai quyết toán thuế
b.Thời gian gia hạn: không quá 30 ngày với hồ sơ khai thuế tháng, , thuế tạm tính, thuế theo từng lần phát sinh. 45 ngày với thuế nộp theo năm; 60 ngày với hồ sơ khai quyết toán thuế

Câu 22: Người nộp thuế được gia hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:
a.. Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;
b. Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;
c.Bị thu lỗ do khủng hoảng kinh tế thế giớ, khu vực
d. cả 3 trường hợp trên

Câu. 23: Các biện pháp nào không thuộc cưỡng chế thuế :
a. Trích tiền từ TK mở tại Kho bạc NN, NHTM, tổ chức TD khác; yêu cầu phong toả TK.
b.Khấu trừ một phần tiền lương hoặc TN.
c. Tịch thu tiền bán hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp.

Câu 24: Các trường hợp nào sau đây công chức thuế bị xử lý vi phạm pháp luật:
a. CC thuế có hành vi vi phạm PL thuế thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau:
b- Gây phiền hà, khó khăn cho người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế;
c- Thiếu tinh thần trách nhiệm xử lý sai quy định của pháp luật về thuế;
d . Tất cả các trường hợp trên

Câu 25: Việc ưu đãi, miễm giảm thuế TNDN được thực hiện như thế nào?
a.Cơ quan thuế thông báo.
b, Doanh nghiệp tự tính toán xác định.

Bài tập trắc nghiệm đại lý thuế
câu 1. Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế) thì :
a.Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế..
b. Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên, chữ ký và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế.
Câu 2. Thời gian người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế là:
a.Chậm nhất 5 ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.
b.Chậm nhất 10 ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng
c.Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng
Câu 3. Người dự thi” lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là :
a.Người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi..
b.Người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm và có đủ các điều kiện dự thi
c.Người Việt Nam có đủ các điều kiện dự thi
Câu 4. Người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được đăng ký làm nhân viên đại lý thuế:
a. Tại một đại lý thuế trong cùng một thời gian.
b.Tại một số đại lý thuế trong cùng một thời gian.
Câu 5 . Anh/ chị cho biết quyền của đại lý thuế?
Trả lời:
Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau:
a- Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế.
b- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
c- Được cơ quan thuế các cấp hướng dẫn miễn phí thủ tục hành chính, phổ biến các quy định mới về thuế, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật khi thực hiện kê khai thuế điện tử.
d- Được thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng với người nộp thuế
Câu 6 Đại lý thuế bị tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ làm thủ tục về thuế và xoá tên trên danh sách công khai đại lý thuế đã đăng ký hành nghề làm dịch vụ về thuế trên Website của Tổng cục Thuế trong các trường hợp :
a. Không còn đủ điều kiện hành nghề theo quy định
b. Không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Thuế, không nộp báo cáo về tình hình hoạt động theo quy định.
c. Cả 2 trường hợp trên…
Câu 7. Nhân viên đại lý thuế bị thu hồi vĩnh viễn và công bố công khai Chứng chỉ hành nghề không còn giá trị trong các trường hợp :
a.Có hành vi thông đồng, giúp người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế bị kết án bằng một bản án có hiệu lực về tội trốn thuế (được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999).
b.Sử dụng văn bằng, Chứng chỉ giả trong hồ sơ thi cấp Chứng chỉ hành nghề.
c. Cả 2 trường hợp trên

Câu 8. Nhân viên đại lý thuế bị đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 1 năm trong các trường hợp :
a. Cho người khác mượn hoặc sử dụng Chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề tại 02 đại lý thuế trở lên trong cùng một khoảng thời gian.
b.Hành nghề khi chưa có tên trong danh sách công bố công khai nhân viên đại lý thuế đã đăng ký hành nghề.
c. Cả 2 trường hợp trên.

Câu hỏi về quản lý thuế và đại lý thuế

  • Related Posts

    Thêm bình luận