Kế toán thuế

Kế toán thuế

Kế toán thuế. Khi nghiên cứu chuyên mục này , Trung tâm gia sư kế toán trưởng giúp các bạn kế toán viên đang học về lĩnh vực kế toán thuế sẽ nắm được  một số kiến thức cơ bản như sau:

• Hiểu được thuế  là gì?

Thuế ban hành năm nào và có hiệu lực thu hành khi nào?

• Ai là người nộp thuế, ai là người chịu thuế?.

• Nắm được giá tính thuế đối với từng hoạt động kinh doanh cụ thể.

• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế .

• Nắm được kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế ?.

• Nắm được phương pháp xác định thuế phải nộp?

• Nắm được cách lập Tờ khai thuế  và các bảng phân bổ, bảng giải trình thuế đầu vào, đầu ra?.

….kt t

++ Nội dung kiến thức kế toán thuế:

+ Nguyên tắc hạch toán

+ Mô hình hóa hoạt động thuế  

+ Sơ đồ hạch toán kế toán thuế

+ Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán

1. Nguyên tắc hạch toán

Thuế GTGT tại một doanh nghiệp bao gồm:  thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp.

• Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

• Thuế GTGT đầu ra phải nộp: là các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp và còn phải nộp của Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Khi hạch toán thuế GTGT cần tuân theo một số quy định sau:

Với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

• Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.

• Phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc không được khấu trừ đối với những hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế.

• Số thuế GTGT sẽ được cộng vào giá trị của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào đối với những vật tư, hàng hóa dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

• Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì phải được kê khai trong tháng đó.

Nếu trong tháng, số thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra, thì sau khi thực hiện khấu trừ số thuế GTGT đầu vào còn lại sẽ được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp hoặc xét hoàn thuế theo quy định của Luật thuế GTGT

• … Với thuế GTGT đầu ra phải nộp

• Doanh nghiệp phải chủ động xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước; kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp.

• Doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước. Không được vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế.

• Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp.

• Doanh nghiệp nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định để ghi sổ kế toán (nếu ghi sổ bằng Đồng Việt Nam).

2. Mô hình hóa hoạt động thuế

mô hình kế toán thuế

3. Sơ đồ hạch toán kế toán thuế

++ Thuế GTGT đầu vào Theo phương pháp khấu trừ

sơ đồ hạch toán pp khấu trừ

++Thuế GTGT đầu ra Theo phương pháp khấu trừ

kế toán thuế

4. Thực hành trên phần mềm kế toán

++Quy trình xử lý trên phần mềm để ra báo cáo

mô hình kế toán thuế 1

++Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý thuế

+Các danh mục sử dụng trong phân hệ được lấy theo danh mục được khai báo trên các phân hệ vật tư, hàng hóa; mua hàng; bán hàng.

+Ngoài ra các phần mềm cũng thiết lập sẵn một số danh mục khác thuận tiện cho doanh nghiệp trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến thuế như: danh mục các khoản thuế hoặc bảng thuế suất.

các khoản thuế

bảng thuế suất

++Các chứng từ đầu vào liên quan

+Các chứng từ dùng cho việc hạch toán thuế bao gồm:

– Hóa đơn mua hàng do nhà cung cấp lập bao gồm:hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,…

– Hóa đơn bán hàng cho khách hàng bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường,…

+ Nhập chứng từ đầu vào liên quan Trong các phần mềm kế toán, các nghiệp vụ thuế thường được hạch toán cùng các hóa đơn GTGT đầu vào hoặc hóa đơn GTGT đầu ra. 

+Các hóa đơn GTGT đầu vào

+Các hóa đơn GTGT đầu ra.

Xem và in các báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý thuế

Sau khi cập nhật các chứng từ mua hàng, bán hàng có phát sinh thuế GTGT, phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo thuế.

Khi xem các báo cáo, người sử dụng phải chọn các tham số cần thiết.

/…/

***CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT***

 

 

 

 

 

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận