Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân. Ngày 18/5/2015,  văn bản số 6383/BTC-TCT xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm cơ sở xét giảm thuế cho người nộp thuế.

tncn

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân

– Tại Điều 5 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định: “Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiếm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Tại Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiềm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bệnh hiểm nghèo đế xác định cá nhân mắc bệnh hiềm nghèo được giảm thuế TNCN tại công văn số 31291VPCP-KTTH ngày 06/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên thì bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hương dẫn thi hành Luật được thực hiện theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục được áp dụng từ năm 2014 đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh mục bệnh hiềm nghèo thì việc xét giảm thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định.

Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết.

Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở xét giảm thuế TNCN cho người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại điều 5 nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Người mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân