Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng

Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng – Bạn có thắc mắc một kế toán trưởng phải làm gì không? Vai trò của một kế toán trưởng trong doanh nghiệp như thế nào.

nhiem-vu-va-quyen-han-cua-ke-toan-truong

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.

– Trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền giám đốc tài chính.

2. Nhiệm vụ của một kế toán trưởng

– Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
– Thiết lập các báo cáo ke toan thue, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty đầy đủ và gửi đúng thời hạn.
– Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
– Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
– Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và xây dựng đội ngũ kế toán viên của doanh nghiệp bằng việc tổ chức các khóa học kế toán trưởng
– Quản lý các hoạt động liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp.
– Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.

3. Vai trò chức năng của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….
Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.
Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và các hệ thống quản lý khác.
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác Tài chính Kế toán.
Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh).
Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo
Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.
Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty.
Đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thu hồi vốn nhanh chóng tránh tình trạng bị chủ đầu tư, khách hàng chiếm dụng vốn.
Quản lý, theo dõi nguồn vốn của Công ty trong các liên doanh, công trình.
Giữ bí mật về số liệu kế toán – tài chính và bí mật kinh doanh của công ty
Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Công ty.
Thực hiện một số chức năng khác khi được Tổng Giám đốc giao.

Bài viết: Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng

  • Related Posts

    Thêm bình luận