Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN

Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN – Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài chính. Hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện quyết toán lại xem cả năm đó doanh nghiệp có phải nộp thuế hay không?
+ Nếu số đã tạm nộp 4 quý mà nhiều hơn khi quyết toán => DN đã nộp thừa tiền thuế => Số thuế nộp thừa này có thể bù trừ sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.
+ Nếu số tạm nộp 4 quý mà ít hơn khi quyết toán => DN nộp thiếu tiền thuế TNDN => DN phải Nộp thêm phần tiền thuế thiếu đó (và có thể bị tính tiền chậm nộp nếu chênh từ 20% số quyết toán so với số tạm tính).

1. Hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế TNDN

Bạn đọc lưu ý có hai trường hợp cần phải quyết toán thuế TNDN:

– DN nộp thuế TNDN trên doanh thu:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Tỷ lệ thuế TNDN

Áp dụng với các trường hợp:

+ DN nước ngoài, không thành lập theo pháp luật VN, có hay không có cơ sở thường trú tại VN, nhưng có kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập pháp sinh tại Việt Nam;

+ DN trong nước nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng không chứng minh được chi phí;

+ Tổ chức khác và các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động SXKD.

– DN nộp thuế TNDN trên thu nhập:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

thu-tuc-khai-quyet-toan-thue-tndnÁp dụng cho các DN có pháp nhân VN như DN Nhà nước, DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm

– Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp DN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động:

– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ:

– DN phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn).

– Thời gian gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

3. Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán TNDN

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC), doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo các địa điểm sau:

– Nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Bài viết: Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận