TÍNH THUẾ TNDN TRONG NĂM PHẢI NỘP?

TÍNH THUẾ TNDN TRONG NĂM PHẢI NỘP?

TÍNH THUẾ TNDN TRONG NĂM PHẢI NỘP?

Câu hỏi: Trong quá trình hoạt động của DN thì mỗi quý đều phải kê khai Thuế TNDN .

Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh lãi lỗ mà có số tiền thuế Tạm nộp theo từng quý . Sau đó đến cuối năm sẽ phải quyết tooán thuế TNDN .

Như vậy hỏi nếu DN tạm nộp ít hơn số thuế TNDN phải nộp trong năm thì có chịu phạt hay không ?

Và nếu bị phạt là phạt bao nhiêu vậy ?

Trả lời:

Tại Điều 17 Thông tư 151 có quy định: “Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.Mức thuế suất thuế TNDN 2015

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, Công ty bạn phải căn cứ vào số thuế đã tạm nộp trong năm và số phải nộp theo quyết toán để xác định số thuế bị phạt chậm nộp và thời điểm tính phạt chậm nộp theo quy định.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2015

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC theo đó:: Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% hoăc 22% tùy theo doanh thu năm trước liền kề của từng doanh nghiệp

 Cách xác định mức Thuế suất thuế TNDN như sau: 

Tổng doanh thu năm trước liền kề

Mức thuế suất thuế TNDN

Từ 20 tỷ trở xuống20%
 
Trên 20 tỷ22%

 

Căn cứ để xác định: Tổng doanh thu năm trước liền kề là:

+ Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ – chỉ tiêu mã số [01] + và Doanh thu hoạt động tài chính – chỉ tiêu mã số [08]

trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo

Chú ýĐối với doanh nghiệp có năm trước liền kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm sau doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. ( Theo khoản 1 điều 11 TT 78)

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận