Unit 11: Sources of Energy

D. Writing (Trang 130 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and … . (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

Gợi ý:

(1) 117 (2) coal (3) smallest

Task 2. Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland. (Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên.)

Gợi ý:

The chart presents the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal contributed a slightly went up with 45 million tons.

Task 3. Describe the chart, using the information from Task 1 and 2. (Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

Đoạn văn 1:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As I can be seen, the total energy consumption in 2005 was 170 million tons. So it was I higher than in 2000 (117 million tons). In 2005, Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the I consumption of petroleum (50 million tons). Both of them were higher than in 2000. However, coal decreased the amount of the energy consumption (from 57 million tons in 2000 to 50 million tons).

Đoạn văn 2:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. As can be seen, there was an upward trend in the consumption of coal and nuclear and hydroelectricity. It was a sharp decrease in the use of petroleum in 2005 . The amount of coal used increased by 5 million tons compared with 2000 and the consumption of nuclear & hydroelectricity soared up dramatically by 50 million tons. However, the amount of petroleum consumed in 2005 went down by 50 million tons.

In general, there was a difference in the amount as well as trend of consuming different sources of energy between the two years.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 khác:

 • A. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Answer the following questions. While you read. Task 1. The words in the box … Task 2. Scan the passage … Task 3. Answer the questions. After you read. …

 • B. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. The following statements list some … Task 2. Work in pairs. Talk with your friend … Task 3. Work in groups. Express your belief on the …

 • C. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. List some of … While you listen. Task 1. Listen and complete … Task 2. Listen again to the … After you listen. Which group do these …

 • D. Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Study the chart about energy consumption in … Task 2. Continue your description … Task 3. Describe the chart, using the …

 • E. Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Rewrite the following sentences, using … Exercise 2. Rewrite the following sentences, using … Exercise 3. Rewrite the following sentences, using …

 • Test Yourself D (trang 133-134-135 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage … II. Reading (2.5 points) Read the passage … III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) a) Listen and put … IV. Writing (2.5 points) Write a paragraph …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

 • Ngữ âm Unit 11: Nhận biết cụm phụ âm /sl/ …

 • Từ vựng Unit 11:

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề quan hệ có thể …

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề quan hệ có thể …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 11 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: