Download mẫu 01 XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download mẫu 01 XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Download mẫu 01 XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế TNCN. Người lao động tam ứng lương có phải khấu trừ thuế TNCN không ? Người lao động có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi tạm ứng lương hay không? Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 8, Khoản 2 quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Như vậy khi người lao động tạm ứng tiền lương nếu thu nhập của cá nhân đó chịu thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả.

– Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm chi trả tiền lương. Nếu lương của nhân viên đến mức thu nhập chịu thuế TNCN nhưng người lao động ứng trước tiền lương nên doanh nghiệp trả làm nhiều đợt, mỗi đợt thấp hơn mức thu nhập chịu thuế thì doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN.

Download mẫu 01 XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế TNCN

Ví dụ:

Lương của nhân viên A là 10 triệu, nhân viên ứng trước tiền lương của tháng là 9 triệu.

Thuế TNCN của người lao động là thời điểm chi trả thu nhập chịu thuế nên khi người lao động tạm ứng tiền thì chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN nên doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN.

Thu nhập chịu thuế của nhân viên A = 9.000.000 – 9.000.000 = 0 đồng.

– Nếu người lao động có tiền lương hàng tháng chưa đến mức chịu thuế TNCN nhưng người lao động ứng trước tiền lương của nhiều tháng dẫn đến thu nhập của người lao động đến mức chịu thuế TNCN thì doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cho cá nhân.

Ví dụ:

Lương của nhân viên B là 6 triệu, nhân viên B có việc đột xuất nên xin công ty cho ứng trước 2 tháng tiền lương.

Thu nhập chịu thuế TNCN = (6.000.000 x 2) – 9.000.000 = 3.000.000 đồng.

Thuế TNCN phải nộp = 3.000.000 x 5% = 150.000 đồng.

– Doanh nghiệp hạch toán tiền lương ứng trước của nhân viên trên TK 334 chứ không được hạch toán vào TK 141.

Nợ TK 334

Có TK 111, 112.

Download mẫu 01 XSBHĐC tờ khai khấu trừ thuế TNCN

download

Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 01/ XSBHDC

HÌNH VIỀN

  • Related Posts

    Thêm bình luận