Download mẫu 06/GTGT - Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Download mẫu 06/GTGT – Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Download mẫu 06/GTGT – Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 

download-mau-06gtgt

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi:

Tên người nộp thuế:

Mã số thuế:

Địa chỉ: Kế Toán:

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp Trực tiếp ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo Quy định của pháp luật về kế toán hoá đơn , chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp Khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                             Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

==> LINK DOWNLOAD TẠI ĐÂY:   MẪU SỐ 06/GTGT

Bài viết: “Download mẫu 06/GTGT – Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận