File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48 - Học kế toán thuế hồ chí minh

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48. File Excel này bao gồm các loại số, bảng biểu và báo cáo như: sổ cái, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh dosnh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… theo quyết định 48.

Để tải file này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé. 

File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48

Hình ảnh: File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48

Từ Bảng sơ đồ (Menu) các bạn có thể link đến toàn bộ các sổ như sau:

– Sổ Nhật Ký Chung
– Bảng phân bổ TK 142
– Bảng phân bổ TK 242
– Bảng Khấu hao TSCĐ 214
– Sổ quỹ
– Sổ tiền gửi Ngân hàng
– Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
– Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
– Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng
– Bảng Lương

– Danh mục hàng hóa
– Bảng kê Phiếu nhập kho
– Bảng kê Phiếu xuất kho
– Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
– Danh mục ngày tháng
– Bảng phân bổ chi phí mua hàng

– Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
– Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
– Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
– Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
– Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
– Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Nguồn: Internet

Bài viết: “File Excel mẫu sổ sách kế toán theo QĐ 48”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: File Excel mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200

  • Related Posts

    Thêm bình luận