Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán

Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 200. Bài viết gồm danh mục mẫu sổ sách kế toán phục vụ trong công việc của kế toán. Để tải toàn bộ hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán, các bạn vui lòng Chat với bộ phận tư vấn bên dưới góc phải để tải file về xem nha.

Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán

Hình ảnh: Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán

1. Danh mục sổ sách kế toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Danh mục – mẫu sổ kế toán:
01 – Nhật ký – sổ cái
02 – Chứng từ ghi sổ
03 – Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
04 – Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)10
05 – Sổ Nhật ký chung
06 – Sổ Nhật ký thu tiền
07 – Sổ Nhật ký chi tiền
08 – Sổ Nhật ký mua hàng
09 – Sổ Nhật ký bán hàng
10 – Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
11 – Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê
12 – Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)
13 – Bảng cân đối số phát sinh
14 – Sổ quỹ tiền mặt
15 – Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
16 – Sổ tiền gửi ngân hàng
17 – Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
18 – Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
19 – Thẻ kho (Sổ kho)
20 – Sổ tài sản cố định
21 – Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
22 – Thẻ Tài sản cố định
23 – Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
24 – Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
25 – Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
26 – Sổ chi tiết tiền vay
27 – Sổ chi tiết bán hàng
28 – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
29 – Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
30 – Sổ chi tiết các tài khoản
31 – Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh
32 – Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
33 – Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh
34 – Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết
35 – Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
36 – Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
37 – Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
38 – Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
39 – Sổ chi phí đầu tư xây dựng
40 – Sổ theo dõi thuế GTGT
41 – Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
42 – Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

2. Các loại sổ sách kế toán

Sổ kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

 • Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
 • Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

a) Sổ kế toán tổng hợp

* Sổ nhật ký: 

– Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó.

– Các số liệu phản ánh tổng  số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

* Sổ cái:

– Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

–  Các số liệu phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

* Nhật ký -sổ cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày, tháng ghi sổ;
 • Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
 • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

b) Sổ, thẻ kế toán chi tiết

– Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý.

– Các số liệu cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái.

– Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

c) Các hình thức sổ kế toán áp dụng theo thông tư 200:

– Hình thức kế toán Nhật ký chung;

– Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;

– Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

– Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;

– Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Để tải toàn bộ hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán, các bạn vui lòng Chat với bộ phận tư vấn bên dưới góc phải để tải file về xem nha

Bài viết: “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán”

học kế toán thực hành

 • Related Posts

  3 Bình luận

  1. tankiet
   14/09/2018 at 00:34 - Reply

   ad có thể cho e xin file toàn bộ phần này được ko?
   mail của em [email protected]

   cam on ad

  2. ĐOÀN THỊ THANH
   03/03/2019 at 00:05 - Reply

   Ad ơi cho em xin toàn bộ file phần này và thông tin khóa học vào mail trên cho em vs ạ. many thanks

  3. Van
   18/04/2019 at 06:34 - Reply

   Cho em xin toàn bộ nha bạn

  Thêm bình luận