Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01 TTĐB - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01 TTĐB

Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB. Tại điểm 2c Mục I Phần C Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB thì khi khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có chứng từ hợp pháp. Số thuế TTĐB được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế TTĐB tương ứng với số nguyên liệu dùng sản xuất ra hàng hóa đã tiêu thụ.”BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (NẾU CÓ) CỦA NGUYÊN LIỆU MUA VÀO, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)

BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (NẾU CÓ) CỦA NGUYÊN LIỆU MUA VÀO, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU (Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)

BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ (NẾU CÓ) CỦA NGUYÊN LIỆU MUA VÀO, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01 TTĐB

download

BẢNG XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT:

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB
– Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hoá chịu thuế TTĐB)
– Mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước, chứng từ gồm:
+ Hợp đồng mua bán hàng hoá
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
+ Hoá đơn GTGT khi mua hàng:
Thuế TTĐB = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
Giá tính thuế TTĐB = Giá mua chưa có thuế GTGT – Thuế bảo vệ môi trường (nếu có):(1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt)
Thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB phải nộp của hàng hoá chịu thuế TTĐB xuất kho tiêu thụ trong kỳ
trừ (-) Số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hoá xuất kho tiêu thụ trong kỳ
Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra. số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm.

Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01 TTĐB

Ví dụ : Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A phát sinh các nghiệp vụ sau:
+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng (biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).
+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu.
+ Xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng.
+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng.
Số thuế TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là: 350 triệu đồng – 150 triệu đồng = 200 triệu đồng.

Hướng dẫn download tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01 TTĐB

  • Related Posts

    Thêm bình luận