Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139

Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139. Mẫu tờ khai mới nhất ban hàng kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, áp dụng từ ngày 01/01/2017.

to-khai-thue-mon-bai-theo-nghi-dinh-139

Hình ảnh: Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————— 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………

[02] Lần đầu       o                       [03] Bổ sung lần thứ ….     o

[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………..

[04] Người nộp lệ phí: ……………………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện:…………………………………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ………………………

[09] Điện thoại:…………………….. [10] Fax: ……………………………..  [11] Email: ……………….

[12] Đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện: ……………………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: ………………………………….

[17] Điện thoại: ……………………………….  [18] Fax: ……………  [19] Email: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………….. ngày ……………………………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SttChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thuMức lệ phí môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)
1Người nộp lệ phí môn bài

………………………………………………………

……………………………………………………..

[22]  
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………………………………………..

…………………………………………………….

[23]  
3Tổng số lệ phí môn bài phải nộp[24]  

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
……….., ngày…….tháng……năm………..
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

** LINK DOWNLOAD FILE WORD: TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI (tải tại đây)

Bài viết: “Tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận