Mẫu 05-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu 05-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế

Mẫu 05-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

mau-05-dk-tct-to-khai-dang-ky-thue

Dành cơ quan thuế ghi                

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày nhận tờ khai: 
Nơi nhận: 


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

   (Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

 Mã số thuế

   

     

 

1. Họ và tên người đăng ký thuế:

2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Giới tính:
4. Quốc tịch:
5. Giấy tờ của cá nhân:
5a. Số chứng minh nhân dân………………………………….Ngày cấp ……………. Nơi cấp …………………
5b. Số căn cước công dân …………………………………….  Ngày cấp ………………Nơi cấp ………………..
5c. Số hộ chiếu …………………………………………………..Ngày cấp ………………Nơi cấp …………………
5d. Số giấy tờ khác (nếu có) ……………………………….Ngày cấp ……………… Nơi cấp ……………….
6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:………………………………………………………………………..
6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………………………………………
6b. Xã, phường: ……………………………………………………………………………………………………………………
6c. Quận, huyện: …………………………………………………………………………………………………………………..
6d. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………
6đ. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Địa chỉ cư trú:
7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………………………………………
7b. Xã, phường: …………………………………………………………………………………………………………………….
7c. Quận, huyện: ……………………………………………………………………………………………………………………
7d. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………………..
8. Điện thoại liên hệ: ……………………………………….. Email: …………………………………………………….
9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

  …., ngày ….. tháng …. năm ….

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

LINK DOWNLOAD: >> MẪU 05-ĐK-TCT <<

Bài viết: “Mẫu 05-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký thuế”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

  • Related Posts

    Thêm bình luận