Mẫu bảng thanh toán tiền lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất.

 

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Đơn vị:……………….

Mẫu số: 02 – LĐTL

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

   Số:……………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……….năm………..

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương 

Phụ cấp thuộc

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

Số SPSố tiềnSố côngSố tiềnSố côngSố tiềnquỹ lươngBHXHThuế TNCN phải nộp 

Cộng

Số tiềnKý nhận
A

B

1234567891011121314151617  C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bài viết: “Mẫu bảng thanh toán tiền lương”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”

Bên Nợ:
– Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
– Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại.

Bên Có:
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;
– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;
– Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào bên Nợ TK 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
TK 8211 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” không có số dư cuối kỳ.

Xem thêm:  

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận