Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp hóa đơn bị mất, cháy, hỏng thì phải lập báo cáo gì?

mau-bao-cao-mat-chay-hong-hoa-don

Hình ảnh: Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

 ………, ngày………tháng………năm 20……

       BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:……………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Hồi…… giờ…….. ngày……..tháng……..năm…….., (tổ chức, cá nhân) xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốđến sốSố lượngLiên

hóa đơn

Ghi chú

1

2345678

9

AA/14THóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hành hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

– Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY: MẪU BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Bài viết: “Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn”

  • Related Posts

    Thêm bình luận