Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 - Mẫu Bo1a-DNN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN. (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).

Mẫu báo cáo tình hình tài chính - Mẫu số B01a – DNN

Hình ảnh: Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu số B01a – DNN

học kế toán thực hành

Đơn vị báo cáo:………………….

Mẫu số B01a – DNN

Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày … tháng … năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

                                                                                                         Đơn vị tính:………….

 CHỈ TIÊU sốThuyết minhSố cuối nămSốđầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110 
II. Đầu tư tài chính120
1. Chứng khoán kinh doanh2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác121122123
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)124(…)(…)
III. Các khoản phải thu130 
1. Phải thu của khách hàng131
2. Trả trước cho người bán3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc132133
4. Phải thu khác134
5. Tài sản thiếu chờ xử lý135
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)136(…)(…)
IV. Hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)141142(…)(…)
V. Tài sản cố định150   
      – Nguyên giá151
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*)152(…)(…)
VI. Bất động sản đầu tư160
      – Nguyên giá161   
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*)162 (…)(…)
VII. XDCB dở dang170 
VIII. Tài sản khác180
1. Thuế GTGT được khấu trừ181
2. Tài sản khác182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180)200 
NGUỒN VỐN  
I. Nợ phải trả300   
1. Phải trả người bán311
2. Người mua trả tiền trước312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước313
4. Phải trả người lao động314
5. Phải trả khác315 
6. Vay và nợ thuê tài chính7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh316317 
8. Dự phòng phải trả318 
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi319 
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ320 
II. Vốn chủ sở hữu400 
1. Vốn góp của chủ sở hữu411
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Vốn khác của chủ sở hữu413
4. Cổ phiếu quỹ (*)414(…)(…)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu415416
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối417
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400)500 

                                                                                       Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂUKẾ TOÁN TRƯỞNGNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

            (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

            (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

            (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

            (4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

LINK DOWNLOAD: 

 Mẫu báo cáo tình hình tài chính – Mẫu số B01a – DNN

Bài viết: “Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1a-DNN”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: 

“Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 – Mẫu Bo1b-DNN”

  • Related Posts

    Thêm bình luận