Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn

Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất. Hóa đơn lập sai thì xử lý như thế nào? Cách hủy ra sao? Link download ở cuối bài viết, các bạn kéo xuống dưới nhấp vào link để tải về nhé.

 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): ………………………………………………….. MST:………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………

Bên A (bên bán): …………………………………………………. MST:………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: …………………….. Số hiệu HĐ: ……………

lập ngày……………………………………………………………. trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế:……………………………………………………………………………………….

Tiền thuế: 10%:………………………………………………………………………………………………………………..

Tổng tiền thanh toán:………………………………………………………………………………………………………..

  1. Lý do huỷ hoá đơn: …………………………………………………………………………………………………..
  1. Cam kết: ………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Bài viết: “Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

Bên Nợ:
– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);
– Số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);
– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có TK 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:
– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);
– Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);
– Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 911- “Xác định kết quả kinh doanh”.
TK 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” không có số dư cuối kỳ.

  • Related Posts

    Thêm bình luận