Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

 

Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 

Công ty cổ phần ….
Số ../…/B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….          

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 Hôm nay, vào lúc  giờ   ngày …/…/.., tại trụ sở Công ty …., địa chỉ số …., chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

 1. Ông /Bà……….. – cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 1. Ông /Bà……….. – cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 2. Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số cổ đông dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

 1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ……………………………………………………………………….

 1. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên

 1. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 1. Đại Hội đồng cổ đông quyết định: thông qua việc tạm ngưng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày

Chữ ký của tất cả các cổ đông dự họp hoặc chủ tọa và thư ký

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Bài viết: “Mẫu biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Đơn vị tiền tệ trong kế toán”

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

a) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

b) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

 • Related Posts

  Thêm bình luận