Hướng dẫn kiểm tra kết quả trên phần mềm KBHXH - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn kiểm tra kết quả trên phần mềm KBHXH

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh. Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh là sau khi gởi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì các bạn cần cập nhật kết quả trạng thái của bộ hồ sơ vào chương trình để dễ dàng cho quá trình quản lý.

Hướng dẫn kiểm tra kết quả trên phần mềm KBHXH

Hướng dẫn kiểm tra kết quả trên phần mềm KBHXH

Nếu hồ sơ nộp thành công, bạn tích chọn vào mục Nộp thành công như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh1
Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Sau đó, bạn kích chọn nút Ghi, chương trình hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh2
Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Bạn chọn OK, bộ hồ sơ chuyển sang trạng thái đã nộp.

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Tiếp theo, để cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Bạn kích chọn Kết quả, màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Bạn chọn đến file xác nhận của cơ quan BHXH gửi về. Sau đó, chọn nút Open. Màn hình hiển thị như sau:
cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Bạn có thể kích vào Giấy xác nhận của BHXH để xem lại file xác nhận vừa đính kèm.
Sau khi bộ hồ sơ có giấy hẹn của BHXH, bạn kích chọn vào Giấy hẹn của BHXH để tiếp tục cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Màn hình hiển thị như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Bạn tìm đến file giấy hẹn của BHXH trả về. Sau đó nhấn nút Open, màn hình hiển thị tiếp theo như sau:
cách cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Bạn có thể kích vào mục Giấy hẹn của BHXH để xem lại nội dung giấy hẹn vừa cập nhật.
Cuối cùng, bạn kích nút Ghi để ghi lại trạng thái và kết quả của bộ hồ sơ đó. Màn hình hiển thị bộ hồ sơ như sau:

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Trường hợp, bộ hồ sơ nộp bị lỗi, bạn kích chọn Nộp không thành công > Ghi.
cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Trạng thái bộ hồ sơ chuyển thành Nộp lỗi như sau:

Cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh3

Hướng dẫn cập nhật kết quả trên phần mềm kbhxh

  • Related Posts

    Thêm bình luận