Mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất 2015 2016 2017

Mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất 2016

Mẫu biên bản hệ thống thang bảng lương mới nhất(2015-2016-2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———–o0o———– 

BIÊN BẢN

(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

Thời gian: ….giờ …. phút,  vào ngày …. tháng  ….  năm  ….

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………………………

Thành phần gồm :

– Giám Đốc:……………………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………

– Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Nội dung cuộc họp :

            Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

            Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV Công ty kể từ ngày …./…./201…

            Biên bản được lập xong vào lúc … giờ…ngày …  tháng  … năm  201…

Kết luận cuộc họp:

Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).

  GIÁM ĐỐC          THƯ KÝ CUỘC HỌP              ĐẠI DIỆN TOÀN BỘ CBCNV

** DOWNLOAD:

                              .Bien.ban.thong.nhat.y.kien.thang.bang.luong

+ Có thể bạn cần biết :

Trình tự đăng ký thang, bảng lương

– Công văn đăng ký hệ thống thang, bảng lương.

– Bảng hệ thống thang, bảng lương.

– Bảng quy định chi tiết mô tả chức danh công việc.

– Phụ cấp lương (nếu trích nộp BHXH).

– Biên bản thỏa thuận giữa BCH Công đoàn cơ sở (hoặc lâm thời) với người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

11

* Lưu ý:

– Đóng thành 03 quyển, không đóng dấu giáp lai, không đóng dấu treo; có bìa dán gáy; ngoài bìa ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty.

– Công văn nộp ngày nào thì ghi ngày đó;

– Bảng quy định chi tiết và hệ thông thang, bảng lương ghi ngày trước ngày ghi biên bản thỏa thuận;

– Nếu công ty có phụ cấp lương và có trích đóng BHXH thì Bảng phụ cấp được đòng vào hồ sơ đăng ký thang, bảng lương.

  • Related Posts

    Thêm bình luận