Mẫu biểu ý kiến về thang lương và bảng lương công ty mới nhất 2015 2016 2017

Mẫu biểu ý kiến về thang lương và bảng lương công ty mới nhất 2016

Mẫu biểu ý kiến về thang lương và bảng lương công ty mới nhất (2015-2016-2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

———–o0o———– 

MẪU BIỂU

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của công ty

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh Xã hội …..

Công đoàn Công ty …………………………………………. được thành lập ngày ………….. theo Quyết định số ……/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động ………….

Ban chấp hành Công ty …………………………………… đã tổ chức chức họp ngày ………………. để lấy ý kiến về thang, bảng lương của Công ty và đã thống nhất một số ý kiến như sau :

(Ghi chú : nội dung cần góp ý)

Về mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đã xây dựng có phù hợp với tình hình đơn vị và tình hình thực tế hiện nay chưa, Ban chấp hành Công đoàn có ý kiến gì không).

Về ngạch lương : Các ngạch lương mà doanh nghiệp xây dựng đã phù hợp chưa (chú ý đến khoảng cách giữa các ngạch).

Về bậc lương : Số lượng các bậc, khoảng cách giữa các bậc lương

có phù hợp chưa? (chú ý tránh trường hợp khoảng cách hệ số lương giữa các bậc có sự chânh lệch không nhiều)

Thời hạn nâng lương : nâng lương theo định kỳ (chú ý thời gian nâng lương) và nâng lương trước thời hạn (điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn).

Ý kiến biếu quyết của tập thể Ban chấp hành công đoàn Công ty ……………………. nhất trí ……………………%.

 

                                                                TM.BAN CHẤP HÀNH

                                                                            CHỦ TỊCH

** DOWNLOAD: 

                       Y-kien-BCH-cong-doan-ve-thang-bang-luong

+ Có thể bạn cần biết:

 Mức lương tối thiểu vùng
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
a) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
b) Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
c) Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
d) Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

 Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

tbl

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất;
b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Người lao động đã qua học nghề, bao gồm:
a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;
b) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998, Luật Giáo dục năm 2005 và chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Luật Việc làm;
c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;
d) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo nước ngoài;
đ) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

3. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận