Mẫu sổ cái theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ cái theo thông tư 133

Mẫu sổ cái theo thông tư 133. Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.

mau-so-cai-theo-thong-tu-133

Đơn vị:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)


SỔ CÁI

( Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm…

Tên tài khoản………….

Số hiệu

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

 

Nhật ký chungSố hiệu TK đối ứngSố tiền

Số hiệu

Ngày thángDiễn giảiTrang sốSTT dòngNợ

ABCDEGH1

2

– Số dư đầu năm

– Số phát sinh trong tháng

– Cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                       Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

MẪU SỔ CÁI THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC 

Bài viết: “Mẫu sổ cái theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ Cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh.

– Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.

– Cột G: Ghi dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.

– Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).

– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.

Đầu tháng , ghi số dư đầu kỳ cảu tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối tài khoản và báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận