Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133. Mẫu sổ này được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

mau-so-chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-theo-thong-tu-133

   Đơn vị:……………………

   Địa chỉ:…………………..

                 Mẫu số S17-DNN

                   (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

                Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Dùng cho các TK 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632)

– Tài khoản:………………………………….

– Tên phân xưởng:………………………..

– Tên sản phẩm, dịch vụ:………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từDiễn giảiTài khoản đối ứngGhi Nợ Tài khoản …
Số hiệuNgày, thángTổng số tiền

Chia ra

ABCDE1234567

8

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Ghi Có TK …

– Số dư cuối kỳ


– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

    – Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:Hướng dẫn cách ghi sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT- BTC”

Căn cứ vào sổ chi tiết chi “phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8)

– Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ để ghi sổ;

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

– Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh Nợ – Phát sinh Có

>>> Xem thêm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận