Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt mở cho thủ quỹ để theo dõi quỹ tiền mặt.

mau-so-chi-tiet-quy-tien-mat-theo-thong-tu-133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………

Mẫu số S04b-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 22-8-2016 của Bộ Tài chính)


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:…

Loại quỹ:…

Năm:…

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiTK đối ứngSố phát sinh

 

Số tồnGhi chú
ThuChiNợ
ABCDEF123

G

– Số tồn đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

– Cộng số phát sinh trong kỳ

– Số tồn cuối kỳ

x

 

x

x

 

x

 

 

x

xx

 

x


– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                        Ngày… tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

( Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bài viết: “Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột F: Để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “ Tiền mặt”

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng số tiền mặt trong két.

Định ký kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “ Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

>>>Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận