Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương. Bài viết gởi đến các bạn mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất áp dụng theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 14/11/2016. Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấn vào link để tải về nha.

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

………………1.…………….

SỐ: ………………….2…………………….

V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–o0o——

……………, ngày ……  tháng  ……  năm ……

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận …………………

……………………………3…………………………………… thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………… do ………………..4…………………. cấp ngày …….. tháng …………. năm ………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện theo Nghị Định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (ban hành kèm theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ).

Căn cứ quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, ………………….5…………….

xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động – Thương Binh và Xã hội quận ……………………  là ……………………………….. đ  kể từ ngày 01/01/2017 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn  thể CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                      ……………………6……………………….
Như kính gửi(Giám đốc ký và đóng dấu)
Lưu VT 

Chú thích:

1 , 3, 5 : Tên công ty đăng ký

2: Số công văn

4: Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

*** LINK DOWNLOAD: 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG

Bài viết: “Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

Thang bảng lương năm 2017 mới nhất

  • Related Posts

    Thêm bình luận