Mẫu giấy biên nhận tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền.

 

Mẫu giấy biên nhận tiền

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

 

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại………………………. , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………………..

Số chứng minh thư:……………………. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………………….

Số chứng minh thư:……………………. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Đại chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………………… được lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại…………………………………………………….. Ông/Bà:……………………………………

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:………………… VNĐ (viết bằng chữ:…………… ).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 2010

 BÊN GIAO TIỀN

   BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

 

Tên Tôi là:………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư:……………………. Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

            Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:           (Viết bằng chữ:……………………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và nghi rõ họ tên

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu giấy biên nhận tiền

 

Bài viết: “Mẫu giấy biên nhận tiền”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán”

– Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và BCTC ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

– Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Xem thêm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận