Mẫu giấy đề nghị thanh toán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán.

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Đơn vị:……………….
Mẫu số 05 – TT
Địa chỉ:………………

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

ngày …/…/2014 của BTC)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm…….

Kính gửi:………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………..

(Kèm theo…………………………………………………………. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng
Người duyệt
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

 Bài viết: “Mẫu giấy đề nghị thanh toán”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Nội dung chứng từ kế toán”

a) Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
– Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
– Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
– Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
– Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
– Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.
– Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản a, mục 2.1 nói trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

b) Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán qui định tại khoản a, mục 2.1 nói trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

 Xem thêm: Mẫu sổ kế toán S01: Nhật ký –  sổ cái

 

 

 

 

 

 

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. huyen
   16/08/2016 at 10:43 - Reply

   cho e xin mẫu này với

  Thêm bình luận