Mẫu giấy đề nghị tạm ứng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng.

 

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 03 – TT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

ngày 24/12/2014 của BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ….. năm ……

                                                                                                        Số: …………………

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………… (Viết bằng chữ)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………..

Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………………

 

Giám đốc

Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Bài viết: “Mẫu giấy đề nghị tạm ứng”

Có thể bạn quan tâm: “Kỳ kế toán là gì?”

a) Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

– Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết;
– Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;
– Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

b) Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

– Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản a mục 1.5 nói trên;
– Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ ngày có hiệu lực ghi trên quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản a mục 1.5 nói trên.

c) Đơn vị kế toán khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản a mục 1.5 nói trên đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

d) Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương

 

 

 

 

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận