Mẫu phiếu chi - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi.

 

Mẫu phiếu chi

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – TT

Địa chỉ:………………

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

ngày …/…/2014 của BTC)

 

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

Quyển số:………………….
Số:……………………………
Nợ:…………………………..
Có:…………………………..

Họ, tên người nhận tiền:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………………

Kèm theo:……………………………………… chứng từ gốc.

  Ngày ……tháng ……năm …..

Giám đốc

Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu

Người nhận                  tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu phiếu chi

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: “Mẫu phiếu chi”

Có thể bạn quan tâm: “Công việc kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại”

Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây:

– Kiểm tra, xác định và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Tổ chức phục hồi lại tài liệu kế toán bị hư hỏng;
– Liên hệ với tổ chức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xác nhận lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại;
– Đối với tài liệu kế toán có liên quan đến tài sản nhưng không thể phục hồi bằng các biện pháp quy định thì phải kiểm kê tài sản để lập lại tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại.

Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận