Mẫu phiếu nhập kho - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200.

 

Mẫu phiếu nhập kho

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 01 – VT

Bộ phận:……………. 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm …….

 Số: ……………………………Nợ …………………….

Có …………………….

– Họ và tên người giao:……………………………………………………………………………….

– Theo …………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của……………………………

Nhập tại kho: …………………………………… địa điểm…………………………………………

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hoáMã sốĐơn vị tínhSố lượngThành tiền
Theo chứng từThực nhậpĐơn giá

A

B

C

D123

4

Cộng
xxxx

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………..

 

Ngày … tháng…  năm…

 Người lập phiếu

Người giao hàng Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận

  có nhu cầu nhập)

 

               (Ký, họ tên)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Phiếu nhập kho – Mẫu 01-VT

Bài viết: “Mẫu phiếu nhập kho”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Nguyên tắc, kết cấu và nội dung tài khoản kế toán 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết”

1) Nguyên tắc kế toán:

a) TK này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. TK này không phản ánh các giao dịch dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân.

– Công ty liên doanh được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh có quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động, là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập. Công ty liên doanh phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả hoạt động của công ty liên doanh theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh.

– Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.

b) Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại phần nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác.

c) Khi nhà đầu tư không còn quyền đồng kiểm soát thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên doanh; Khi không còn ảnh hưởng đáng kể thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào công ty liên kết.

d) Các khoản chi phí liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận là chi phí tài chính trong kỳ phát sinh.

đ) Khi thanh lý, nhượng bán, thu hồi vốn góp liên doanh, liên kết, căn cứ vào giá trị tài sản thu hồi được kế toán ghi giảm số vốn đã góp. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản thu hồi được so với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ).

e) Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản vốn đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết, từng lần đầu tư, từng lần thanh lý, nhượng bán.

g) Nguyên tắc lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết thực hiện tương tự như dự phòng đối với công ty con.

2) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:

Bên Nợ: Số vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng.

Bên Có: Số vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm do đã thanh lý, nhượng bán, thu hồi.

Số dư bên Nợ: Số vốn đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hiện còn cuối kỳ.

Xem thêm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận