Mẫu phiếu xuất kho - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200.

 

Mẫu phiếu xuất kho

 

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Địa chỉ:…………..

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

Ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

                      Ngày …….tháng …….năm …….

Số:………………………………

                                                                 Nợ:………………………….

   Có:…………………………..

– Họ và tên người nhận hàng:………………………….. Địa chỉ (bộ phận):……………………………………

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô):……………………………………… Địa điểm……………………………………………..

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượngĐơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

ABCD123

4

Cộng
xxxx

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………………………….

                                               Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

Người nhận Thủ khoKế toán trưởng Giám đốc
phiếu

(Ký, họ tên)

hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Phiếu xuất kho

Bài viết: “Mẫu phiếu xuất kho”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Nguyên tắc kế toán tiền”

1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng TK ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.

3. Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên TK tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng.

4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:
– Bên Nợ các TK tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
– Bên Có các TK tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.

Xem thêm: 

  • Related Posts

    Thêm bình luận