Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133. Sổ quỹ tiền mặt dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

mau-so-quy-tien-mat-theo-thong-tu-133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………

Mẫu số S04a-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 226-8-2016 của Bộ Tài chính)


SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ:…

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từSố hiệu chứng từDiễn giảiSố tiền

Ghi chú

ThuChiThuChiTồn
ABE123

G

– Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

– Ngày mở sổ:…

                                                                                                            Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

** DOWNLOAD TẠI ĐÂY: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Bài viết: “Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hướng dẫn cách ghi sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng số tiền mặt trong két.

Định ký kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “ Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở: “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F” Tài khỏan đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

>>> Xem thêm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận