Mẫu thẻ tính giá thành theo thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu thẻ tính giá thành theo thông tư 133

Mẫu thẻ tính giá thành theo thông tư 133. Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán

mau-the-tinh-gia-thanh-san-pham-theo-thong-tu-133

     Đơn vị:……………………

     Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S18-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng……….năm………………….

Tên sản phẩm, dịch vụ:………

Chỉ tiêu

Tổng số tiềnChia ra theo khoản mục

Nguyên liệu, vật liệu

…..

…..…..…..…..….

….

A12345678

9

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
2. Chi phí SXKD  phát sinh trong kỳ
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

                                                                                                                        Ngày… tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

==> DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC 

Bài viết: “Mẫu thẻ tính giá thành theo thông tư 133”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách ghi thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC”

Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào Thẻ tính giá thành, như sau:

– Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu.

– Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu.

– Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1phari bằng tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9.

– Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ) đẻ ghi vào chi tiêu “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” : Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” ở các cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “ Gía thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau:

Gía thành sản phẩm = Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ + Chi phí SXKD phát sinh – Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

– Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “ Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

  • Related Posts

    Thêm bình luận