Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2015 2016 2017

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2016

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2015 2016 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

QUYẾT ĐỊNH

01/2015/QĐ-AT

V/v chấm dứt hợp đồng với nhân viên

GIÁM ĐỐC

 

–   Căn cứ Bộ Luật Lao động;

–   Hợp đồng lao động đã ký ngày …/…/201…

–   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà):……………………

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) ………… giữ chức vụ  Kế toán viên được nghỉ việc kể từ ngày …/…./201….

Điều 2: Ông (Bà) …….. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                                              Giám đốc

Như điều 2;                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

Lưu hồ sơ   

hdld

** DOWNLOAD :

            3.Quyet.dinh chấm dứt hợp đồng lao động nhân viên..                                                                               

+ Có thể bạn quan tâm: Để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các thủ tục sau:

1. Phải có lí do chấm dứt hợp đồng được quy định tại khoản 1 Điều 38 và không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp quy định tại Điều 39.

2. Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thuộc điểm a, b và c khoản 1 Điều 38, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Đảm bảo thời hạn báo trước: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp sa thải theo Điều 85, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.                                                 

  • Related Posts

    Thêm bình luận