Tải biểu mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng mới nhất -

Tải biểu mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Tải biểu mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng mới nhất , các bạn đang tìm download mẫu qđ thôi giữ chức vụ KTT

tai-bieu-mau-quyet-dinh-mien-nhiem-ke-toan-truong-moi-nhat
Dưới đây mình trình bày biểu mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng cho thôi việc vì không đáp ứng đươc nhu cầu của công ty hoặc lý do khác….

CÔNG TY ……………

…………………………….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

   Số:  …. /20……/QĐ-.                         …………., ngày……tháng……năm……..

                               QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

          V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Miễn nhiệm Bà …………  thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2:   Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–    Như điều 3 (để thực hiện)

–  Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

– Bạn đang xem bài viết ” Tải biểu mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng mới nhất


Các từ khóa liên quan:  mẫu quyết định thôi giữ chức vụ kế toán trưởng, mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng , mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng 2019, thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng, mẫu thông báo hủy chữ ký kế toán trưởng, tờ trình miễn nhiệm kế toán trưởng, mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2019

Có thể bạn quan tâm:   ” Quyền hạn của kế toán trưởng là gì ? ” 
+ Chỉ đạo trực tiếp KT phó kiêm Trưởng phòng KT trong việc phân công KT viên.
+ Các báo cáo KT, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của KT Trưởng mới có giá trị pháp lý.
+ Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh KT – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.
+ Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật KT viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.
+ Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của KT trưởng.

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận