Tải mẫu 01 TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu 01 TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Tải mẫu 01 TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán. Mẫu số: 01/TBTDK-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) – Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán. Mời bạn đọc cùng tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

Tải mẫu 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Tải mẫu 01/TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT : 

Thông báo 01/TBTDK-CNKD Dự kiến doanh thu khoán
Căn cứ vào Điểm d, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 92/2015/TT -BTC hướng dẫn “c) Chậm nhất là ngày 20/12 hàng năm, Chi cục Thuế gửi Thông báo mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và kèm theo Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là Bảng công khai) cho từng cá nhân kinh doanh, trong đó nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi của cá nhân kinh doanh (nếu có) chậm nhất là ngày 31/12.

Tải mẫu 01 TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

Thông báo được gửi trực tiếp đến cá nhân kinh doanh (có ký nhận của người nộp thuế về việc đã nhận thông báo) hoặc cơ quan thuế phải thực hiện việc gửi Thông báo qua bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm.
Bảng công khai gửi cho cá nhân được lập theo địa bàn bao gồm cả cá nhân thuộc diện phải nộp thuế và cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế. Với chợ, đường, phố, tổ dân phố có từ hai trăm (200) cá nhân kinh doanh trở xuống thì Chi cục Thuế in, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai của các cá nhân kinh doanh tại địa bàn.

Trường hợp chợ, đường, phố, tổ dân phố có trên 200 cá nhân kinh doanh thì Chi cục Thuế in, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai của không quá 200 cá nhân kinh doanh tại địa bàn. Riêng đối với chợ có trên 200 cá nhân kinh doanh thì Chi cục Thuế in, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai theo ngành hàng.“

Tải mẫu 01 TBTDK-CNKD dự kiến doanh thu mức thuế khoán

download

 Thông báo mẫu 01-TBTDK-CNKD 

HÌNH VIỀN

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận