Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất. Link download ở cuối bài viết, các bạn nhấn vào để tải về nhé.

download-mau-bien-ban-thu-hoi-hoa-don

Hình ảnh: Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
BÊN B:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ngày
Lý do thu hồi:
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

*** DOWNLOAD: MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN >> (tải tại đây)

Bài viết: “Download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận