Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập. Các bạn download ở link bên dưới hoặc Chat với bộ phận tư vấn bên dưới góc phải để được hỗ trợ nhé.

tai-mau-bien-ban-thu-hoi-hoa-don-da-lap

Hình ảnh: Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
BÊN B:
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ngày
Lý do thu hồi:
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

*** DOWNLOAD: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập: (tải tại đây)

Bài viết: “Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập”

Có thể bạn quan tâm: “Khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?”

Căn cứ:

– Khoản 2, Điều 6, Nghị định 98/2014/NĐ-CP
– Khoản 6, Điều 16, Nghị định 29/2008/NĐ-CP
– Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Khoản 2.30, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức của chính trị – xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  • Related Posts

    Thêm bình luận