Tải mẫu sổ kế toán S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ kế toán S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Tải mẫu sổ kế toán S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa  theo thông tư 200. Để dowload các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc phải để tải file về nhé.

 

1. Mẫu sổ S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

Mẫu sổ S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

2. Tổng quan vềbảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa  

a) Mục đích lập sổ

– Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
– Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Thành phẩm; Hàng hoá: 152, 153, 155, 156) theo từng kho và theo từng thứ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.
– Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập, xuất kho.
– Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho.
– Cột 3: Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2).
– Cột 4: Ghi số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hoá xuất kho.
– Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (Cột 5 = cột 1 x Cột 4).
– Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho.
– Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6).

Các bạn muốn tải full file “danh mục và mẫu sổ sách kế toán” theo thông tư 200, mời bạn vào link “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán” Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu sổ kế toán S11: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa “

Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc, kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản 334 – Phải trả người lao động”

1) Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

2) Kết cấu và nội dung phản ảnh của TK 334 – Phải trả người lao động

Bên Nợ:
– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;
– Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động.

Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

TK 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ TK 334 rất cá biệt – nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

TK 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và thanh toán các khoản khác.

  • Related Posts

    Thêm bình luận