Tải mẫu sổ kế toán S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ kế toán S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Tải mẫu sổ kế toán S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo thông tư 200. Để dowload các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc phải để tải file về nhé.

 

1. Mẫu sổ S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Mẫu sổ S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

2. Tổng quan về sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

a) Mục đích lập sổ:

Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản thanh toán ghi trong sổ này.
– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam.
– Cột 2: Ghi thời hạn được chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ (nguyên tệ) phát sinh bên Nợ.
– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 4 = Cột 1 x Cột 3).
– Cột 5: Ghi số tiền ngoại tệ phát sinh bên Có của tài khoản.
– Cột 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của tài khoản được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 6 = Cột 1 x Cột 5).
– Cột 7,9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau từng nghiệp vụ thanh toán.
– Cột 8, 10: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Các bạn muốn tải full file “danh mục và mẫu sổ sách kế toán” theo thông tư 200, mời bạn vào link “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán” Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu sổ kế toán S32: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ”

Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc, kế cấu và nội dung phản ảnh tài khoản 412 – Chệnh lệch đánh giá lại tài sản”

1) Nguyên tắc kế toán

a) TK này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số trường hợp có thể và cần thiết đánh giá lại vật tư, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm dở dang…

b) Chênh lệch đánh giá lại tài sản được phản ánh vào TK này trong các trường hợp sau:
– Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;
– Khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

c) TK này không phản ánh số chênh lệch đánh giá lại khi đưa tài sản đi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, thay đổi hình thức sở hữu. Khoản chênh lệch đánh giá lại trong các trường hợp này được phản ánh vào TK 711 – “Thu nhập khác” (nếu là lãi) hoặc TK 811 – “Chi phí khác” (nếu là lỗ).

d) Giá trị tài sản được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định, Hội đồng định giá tài sản hoặc cơ quan thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.

đ) Số chênh lệch giá do đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử lý theo pháp luật hiện hành.

2) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Bên Nợ:
– Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;
– Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.

Bên Có:
– Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;
– Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.
TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:

Số dư bên Nợ: Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

Số dư bên Có: Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

  • Related Posts

    Thêm bình luận