Tải mẫu sổ kế toán S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ kế toán S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Tải mẫu sổ kế toán S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo thông tư 200. Để dowload các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc phải để tải file về nhé.

 

1. Mẫu sổ S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Mẫu sổ S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

2. Tổng quan về sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

a) Mục đích lập sổ:

Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ;
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;
– Cột 2: Ghi số tiền ngoại tệ (Nguyên tệ) phát sinh bên Nợ;
– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam;
– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ;
– Cột 5: Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng Việt Nam;
– Cột 6, 8: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau mỗi nghiệp vụ thanh toán;
– Cột 7,9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau mỗi nghiệp vụ thanh toán.

Các bạn muốn tải full file “danh mục và mẫu sổ sách kế toán” theo thông tư 200, mời bạn vào link “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán” Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu sổ kế toán S33: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ”

Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc, kết cấu và nội dung phản ảnh tài khoản kế toán 414 – Qũy đầu tư phát triển”

1) Nguyên tắc kế toán

a) TK này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm Quỹ Đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

b) Quỹ Đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

c) Việc trích và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.

d) Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ Dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ Dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển.

2) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Bên Có: Quỹ Đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số Quỹ Đầu tư phát triển hiện có.

  • Related Posts

    Thêm bình luận