Tải mẫu sổ kế toán S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu sổ kế toán S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Tải mẫu sổ kế toán S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo thông tư 200. Để dowload các bạn có thể Chat với bộ phận tư vấn bên góc phải để tải file về nhé.

 

Mẫu sổ S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm 

Mẫu sổ S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Các bạn muốn tải full file “danh mục và mẫu sổ sách kế toán” theo thông tư 200, mời bạn vào link “Hệ thống danh mục và mẫu sổ sách kế toán” Chat với bộ phận tư vấn để xin file tải về nhé.

Bài viết: “Tải mẫu sổ kế toán S63: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm “

Có thể bạn quan tâm:Nguyên tắc, kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản kế toán 811 – Chi phí khác”

1) Nguyên tắc kế toán

a) TK này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

– Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
– Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;
– Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);
– Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;
– Các khoản chi phí khác.

b) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

2) Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 811 – Chi phí khác

Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

  • Related Posts

    Thêm bình luận