Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200-Mẫu số 02-VT - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200-Mẫu số 02-VT

Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200- mẫu số 02-VT: Phiếu xuất kho là một chứng từ quan trọng trong nghiệp vụ kế toán dùng để theo dõi số lượng vật tư hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng từ đó làm căn cứ để hạch toán toán tính ra giá thành sản phảm, chi phí sản xuất,kiểm tra số lượng, thực hiện các định mức tiêu hao vật tư

mau-phieu-xuat-kho-theo-thong-tu-200

 

Dưới đây là hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho theo mẫu 02-VT ban hành theo thông tư 200

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …….tháng …….năm …….

                                                    Số:……………………………………..

                                                                    Nợ:…………………………..                                                                                                                 Có:…………………………..

– Họ và tên người nhận hàng:………………………….. Địa chỉ (bộ phận):……………………………………

– Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô):……………………………………… Địa điểm……………………………………………..

 

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượngĐơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

ABCD1234
Cộngxxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…
Người lập

phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận

hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

– Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
– Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
– Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
– Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
– Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
– Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
– Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
– Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
– Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

– Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
– Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
– Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Để tải mẫu 02-VT-phiếu xuất kho theo thông tư 200 các bạn nhấn vào nút dowload dưới đây:

download

Bạn đang xem bài viết:” Tải phiếu xuất kho theo thông tư 200 – Mẫu  số 02-VT “

Các từ khóa liên quan: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133,mẫu phiếu xuất kho,mẫu phiếu xuất kho mới nhất,mẫu phiếu xuất kho thông tư 200 excel,mẫu phiếu xuất kho nội bộ

Có thể bạn quan tâm: Các phương pháp kiểm kê hàng tồn kho?

Có hai phương pháp kiểm kê hàng tồn kho đó là
– Phương pháp kê khai thường xuyên
– Phương pháp kiểm kê định kỳ
Trong một doanh nghiệp chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp này,tuỳ vào phương pháp kế toán hàng tồn kho được áp dụng trong một đơn vị kế toán mà căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán

  • Related Posts

    Thêm bình luận