Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế là một trong những ứng dụng quan trọng để giúp các cá nhân, doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 5.0.7 nâng cấp bổ sung các trường hợp hoàn thuế đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, nâng cấp tờ khai đăng ký thuế đáp ứng chuẩn hóa Mã số thuế cá nhân

1. Nâng cấp tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT (TT80/2021)

– Cho phép kê khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/HT) đối với các trường hợp hoàn thuế mới như sau:

+ Hoàn ODA

+ Hoàn viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

+ Hoàn viện trợ quốc tế khẩn cấp

+ Hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

+ Hoàn thuế đối với NHTM là đại lý hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

+ Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

+ Hoàn khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

2. Nâng cấp bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

– Bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT: Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML.

3. Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công – mẫu 05-ĐK-TH-TCT đáp ứng chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

– Đối với trường hợp tích chọn <Thay đổi thông tin ĐKT> thì bắt buộc nhập các thông tin sau: Mã số thuế, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Loại giấy tờ tùy thân, Số giấy tờ, Ngày cấp, Nơi cấp

4. Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng kê khai thông tin dự án đầu tư

– Bổ sung chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”: cho phép nhập, sửa, xóa, tra cứu thông tin danh mục dự án đầu tư đã kê khai.

– Nâng cấp tờ khai 02/GTGT và tờ khai 01/HT (trường hợp hoàn dự án đầu tư): Đối với thông tin “Mã hồ sơ khai dự án đầu tư” cho phép chọn trong danh mục các mã đã khai trong chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”, các thông tin của dự án đầu tư sẽ được hiển thị thông tin tương ứng với mã đã chọn.

Download HTKK mới nhất

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.6 năm 2023

 1. Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
 • Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ số 12/2023/NĐ-CP): Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML
 1. Nâng cấp Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý – mẫu 01/KTTSBĐ (TT80/2021)
 • Cập nhật tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ: Chỉ bắt buộc nhập mục I hoặc mục II.
 1. Nâng cấp Bộ Báo cáo tài chính năm (B01-CTCK) (TT334/2016/TT-BTC)
 • Tại mẫu Báo cáo tính hình biến động vốn chủ sở hữu:
 • Chỉ tiêu 1.3 – Thặng dư vốn cổ phần: Cập nhật cho nhập kiểu số âm, dương

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.5 năm 2023

– Cập nhật bỏ loại “Tờ khai bổ sung”, các sàn TMĐT kê khai theo 2 loại tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai thay thế”

– Sửa tên chỉ tiêu “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân (Nhà cung cấp)” thành “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của nhà cung cấp”.

– Sửa tên Loại hình:

+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh VN” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh VN”

+ Sửa tên “Cá nhân kinh doanh nước ngoài” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh nước ngoài (không cư trú)”

– Cập nhật chỉ tiêu “Trạng thái” như sau:

+ Nếu loại tờ khai là “Lần đầu” thì trạng thái mặc định “Thêm mới”

+ Nếu loại tờ khai là “Thay thế” thì trạng thái mặc định “Thay thế”

– Cật nhật bổ sung bắt buộc nhập các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục như sau:

+ Đối với tờ khai chính 01/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Tên nhà cung cấp”, “Loại hình”

+ Đối với phụ lục 01-1/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Loại hình”

– Cập nhật danh sách “Tên ngân hàng”, bổ sung 2 giá trị vào danh mục là “Khác” và “Ví điện tử”

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 năm 2023

 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh An Giang đáp ứng Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên (Mã 80513), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Tịnh Biên như sau:
  • Đối tên Thị trấn Tịnh Biên thành Phường Tịnh Biên (Mã 8051321)
  • Đổi tên Thị trấn Nhà Bàng thành Phường Nhà Bàng (Mã 8051313)
  • Đổi tên Thị trấn Chi Lăng thành Phường Chi Lăng (Mã 8051315)
  • Đổi tên Xã An Phú thành Phường An Phú (Mã 8051319)
  • Đổi tên Xã Nhơn Hưng thành Phường Nhơn Hưng (Mã 8051317)
  • Đổi tên Xã Núi Voi thành Phường Núi Voi (Mã 8051301)
  • Đổi tên Xã Thới Sơn thành Phường Thới Sơn (Mã 8051303)
 • Đổi tên Xã Đa Phước thuộc Huyện An Phú thành Thị trấn Đa Phước (Mã 8050525)
 • Đổi tên Xã Hội An thuộc Huyện Chợ Mới thành Thị trấn Hội An (Mã 8051711)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Kạn đáp ứng Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn thành Thị trấn Vân Tùng (Mã 2070519)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15
 • Đối tên Huyện Thuận Thành thành Thị xã Thuận Thành (Mã 22309), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Thuận Thành như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Hồ thành Phường Hồ (Mã 2230927)
  • Đổi tên Xã An Bình thành Phường An Bình (Mã 2230909)
  • Đổi tên Xã Song Hồ thành Phường Song Hồ (Mã 2230929)
  • Đổi tên Xã Gia Đông thành Phường Gia Đông (Mã 2230931)
  • Đổi tên Xã Thanh Khương thành Phường Thanh Khương (Mã 2230913)
  • Đổi tên Xã Hà Mãn thành Phường Hà Mãn (Mã 2230933)
  • Đổi tên Xã Trạm Lộ thành Phường Trạm Lộ (Mã 2230925)
  • Đổi tên Xã Trí Quả thành Phường Trí Quả (Mã 2230911)
  • Đổi tên Xã Xuân Lâm thành Phường Xuân Lâm (Mã 2230915)
  • Đổi tên Xã Ninh Xá thành Phường Ninh Xá (Mã 2230935)
 • Đổi tên Huyện Quế Võ thành Thị xã Quế Võ (Mã 22305), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Quế Võ như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Phố Mới thành Phường Phố Mới (Mã 2230537)
  • Đổi tên Xã Việt Hùng thành Phường Việt Hùng (Mã 2230535)
  • Đổi tên Xã Bằng An thành Phường Bằng An (Mã 2230539)
  • Đổi tên Xã Phượng Mao thành Phường Phượng Mao (Mã 2230515)
  • Đổi tên Xã Phương Liễu thành Phường Phương Liễu (Mã 2230507)
  • Đổi tên Xã Đại Xuân thành Phường Đại Xuân (Mã 2230501)
  • Đổi tên Xã Nhân Hòa thành Phường Nhân Hòa (Mã 2230505)
  • Đổi tên Xã Quế Tân thành Phường Quế Tân (Mã 2230509)
  • Đổi tên Xã Phù Lương thành Phường Phù Lương (Mã 2230541)
  • Đổi tên Xã Bồng Lai thành Phường Bồng Lai (Mã 2230545)
  • Đổi tên Xã Cách Bi thành Phường Cách Bi (2230521)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bến Tre đáp ứng Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành thành Thị trấn Tiên Thủy (Mã 8110343)
 • Đổi tên Xã An Thủy, Huyện Ba Tri thành Thị trấn Tiệm Tôm (Mã 8111305)
 • Đổi tên Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc thành Thị trấn Phước Mỹ Trung (Mã 8110811)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên (Mã 71105)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk thành Thị trấn Pơng Drang (Mã 6053911)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Quảng Nam đáp ứng Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Bắc (Mã 5030915)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Trung (Mã 5030917)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Nam (Mã 5030919)
 • Đổi tên Xã Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Minh (Mã 5030937)
 • Đổi tên Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Phương (Mã 5030939)
 • Đổi tên Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn thành Thị trấn Trung Phước (Mã 5031805)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thái Nguyên đáp ứng Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ thành Thị trấn Hóa Thượng (Mã 2151121)
 • Cập nhật Xã Quân Chu (Mã 2151361), Huyện Đại Từ thành Thị trấn Quân Chu (Mã 2151303)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Kim Long, Huyện Tam Dương thành Thị trấn Kim Long (Mã 2190505)
 • Đổi tên Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc thành Thị trấn Tam Hồng (Mã 2190929)
 • Đổi tên Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên thành Phường Định Trung (Mã 2190107)
 1. Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)
 • Cập nhật tính đúng Số thuế phải nộp cho từng tỉnh trên Phụ lục 01-1/TAIN trong trường hợp nhật tỷ lệ phân bổ trước, sau đó nhập số thuế phải nộp của nhà máy.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.3 năm 2023

Ngày 05/04/2023, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.3 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 5.0.2.

HTKK 5.0.3

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài – mẫu 01/HKNN (TT 80/2021)

 • Bổ sung mẫu phụ lục 01-1/HKNN, 01-2/HKNN đính kèm tờ khai 01/HKNN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/QTT-TNCN (TT 80/2021)

 • Cập nhật phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: tính lại đúng giá trị chỉ tiêu [24] – Tổng số thuế phải nộp trong trường hợp thay đổi giá trị chỉ tiêu [20] – Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

Bắt đầu từ ngày 06/04/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK mới nhất 2023

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 5.0.3 mới nhất tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

4.9.04.8.94.8.84.5.94.5.84.5.74.5.64.5.54.5.44.5.34.5.24.5.14.5.0

Hướng dẫn cài đặt HTKK mới nhất

Bước 1: Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất (file nén HTKK.rar) tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn

Bước 2: Giải nén file HTKK.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất

Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt.

Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

htkk mới nhất

Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra

Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:Program File (x86)+ Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >”+ Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”+ Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Hướng dẫn cách cài đặt htkk mới nhất Tổng cục thuế

Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh”.

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK (7)

Trên đây là chia sẻ về nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2023, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản mới nhất của Tổng cục thuế

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.