#1. Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

cach-hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai

(Hình ảnh: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại)

** Căn cứ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thì tài khoản “hàng bán bị trả lại”  đều là Tài khoản 5212 => Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

1. Đối với bên bán – Bên bị trả lại hàng

a. Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

Ghi nhận Doanh thu:

Nợ 111, 112, 131

Có 511

Có 33311

Ghi nhận Giá vốn:

Nợ 632

Có 156

b. Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại: cách hạch toán hàng bán trả lại

Nợ TK 156

Có TK 632

Ghi giảm Doanh thu:

Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)

Bạn đang xem: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Nợ TK 33311 – Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)

Có các TK 111, 112. . .

==> Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 5111, 5112 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng – Bên trả lại hàng

a. Khi nhận được hóa đơn mua hàng: Ghi tăng hàng hóa, Tài sản …

Nợ 156, 152, 153, 211 …

Nợ 1331 (nếu có)

Có 111, 112, 331

b. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng: Ghi giảm giá trị hàng hóa….

Nợ TK 1111, 1121,331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

Bài viết: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Tags từ khóa: cách hạch toán hàng bán bị trả lại trong misa – hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 – kê khai thuế hàng bán bị trả lại – hàng bán bị trả lại có xuất hóa đơn – hàng bán bị trả lại cần chứng từ gì – ví dụ hạch toán hàng bán bị trả lại – hàng bán bị trả lại nhưng chưa nhập kho – hạch toán hàng xuất khẩu bị trả lại

  • Related Posts

    Thêm bình luận