Chuẩn bị gì khi thanh tra thuế ? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chuẩn bị gì khi thanh tra thuế ?

Chuẩn bị gì khi thanh tra thuế? Bạn mới làm kế toán và chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn chưa biết chuẩn bị gì khi có thanh tra thuế? Bài viết dưới đây hướng dẫn cho bạn những sổ sách cần chuẩn bị sau:

chuan-bi-gi-khi-thanh-tra-thue

Hình ảnh: Chuẩn bị gì khi thanh tra thuế?

1. Sổ cái:
– Bìa xanh
– In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ tài khoản loại 01 – đến tài khoản loại 09

2. Chứng từ thu chi và khai báo thuế
– Bìa xanh
+ Hồ sơ gồm:
– Báo cáo thuế tháng/ quý
– Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào
– Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
– Báo cáo sử dụng hóa đơn
– Phiếu thu, phiếu chi, phiếu hạch toán công nợ
– Hóa đơn đầu Ra liên xanh sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán
– Hóa đơn đầu vào + Phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho
– Thông báo phát hành hóa đơn
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng tháng kẹp cuối tập chứng từ

3. Bảng tổng hợp công nợ
– Bìa xanh
– Bảng tổng hợp công nợ : in từ tháng 01 đến tháng 12
Ghi chú: in thành 01 bản kẹp chứng từ thu chi , 01 bản tách làm 1 tập để phục vụ kiểm tra của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu với hóa đơn
– Sổ chi tiết công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12
Chú ý:
– Có thể in bảng tổng hợp công nợ 12 tháng thành 01 cuốn
– Có thể in sổ chi tiết công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn
– Tài khoản in là tài khoản 131, 331

4. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa
– Bìa xanh
+ Phát sinh ít
– In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính + sổ chi tiết nguyên vật liệu , hàng hóa
+ Phát sinh nhiều
– In tổng hợp nhập xuất tồn từ tháng 01- đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn
– Ịn sổ chi tiết guyên vật liệu , hàng hóa thành nhiều cuốn
– Tài khoản in là các tài khoản: 152, 155, 156, 153

5. Sổ tiền gửi ngân hàng
– Bìa xanh
– Sao kê chi tiết ngân hàng
– In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn
– Tài khoản in là in là tài khoản 112

6. Sổ quỹ tiền mặt
– Bìa xanh
– In sổ sổ quỹ tiền mặt từ tháng 01- đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

7. Sổ Nhật Ký Chung
– Bìa xanh
– In nhật ký chung từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành cuốn, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

8. Bảng Phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước
– Bìa xanh
– In Bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12
– Tài khoản in là các tài khoản : 142 ,242, 214

9. Báo cáo tài chính
+ Báo cáo tài chính
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng cân đối tài khoản phát sinh
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN
– Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Phụ lục chuyển lỗ (nếu có)
– Phụ lục ưu đãi thuế (nếu có)
+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN
– Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế
Ghi chú: – In báo cáo tài chính đã nộp lập thành >=02 bản để sau này 1 bản để sau này gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp
– Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thông kê, và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê

10. Phiếu xuất kho
– Bìa xanh
– In toàn bộ Phiếu xuất kho trong năm đóng thành tập, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

11. Bảng tổng hợp giá thành xây lắp tài khoản 154
– Bìa xanh
– In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 01 đến tháng 12
– Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình
– Lập 1 bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của hợp đồng
– Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621,622,623,627 theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi

12. Báo cáo thuế bằng excel và công tác chuẩn bị hậu giải trình thanh tra thuế sau này
– Xuất khai báo thuế từ HTKK ra bằng excel để lưu trữ theo tháng/ quý để phục vụ công tác giải trình thuế sau này
– Gộp báo cáo thuế Bảng kê bán ra trong năm làm 1 sheet + mua vào trong năm làm 1 sheet
– Lọc những hóa đơn > 20.000.000 hoặc cùng ngày > 20.000.000 để theo dõi quá trình thanh toán bằng Ủy nhiệm chi cho khách hàng
+ Đối với hóa đơn công nợ > 20.000.000:
– Mở một bìa còng lưu trữ toàn bộ những hóa đơn mua vào 331 phô tô > 20.000.000 trong 1 năm tài chính kẹp cùng UNC và hợp đồng kinh tế đã ký kết
– Đến ngày 31/12 kết thúc năm tài chính mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng UNC thì phải lập hợp đồng trả chậm nếu đã có hợp đồng
thì phải lập phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán

13. Hợp đồng
– Bìa xanh: Hợp đồng ra + vào + lao động
– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco
– Lưu toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương

14. Bảng phân bổ tài khoản 142, 242, 214
– Bìa xanh
– In bảng phân bổ toàn bộ từ tháng 1 đến tháng 12

Bài viết: “Chuẩn bị gì khi thanh tra thuế ?”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: ” Hóa đơn cùng ngày trên 20 triệu đồng có được khấu trừ thuế GTGT?”

Căn cứ:

– Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

– Điều 6 Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Theo đó:
– Trường hợp: mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
– Điều kiện để được khấu trừ thuế: Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( ủy nhiệm chi), bù trừ công nợ hai bên nếu có.

Như vậy:
+ Hóa đơn dưới 20 triệu xuất nhiều lần trong một ngày có tổng giá trị cộng dồn >= 20 triệu
+ Sẽ không được khấu trừ thuế GTGT nếu thanh toán bằng tiền mặt
+ Không được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

  • Related Posts

    Thêm bình luận